1
 
خوش آمدید

خوش آمدید

بزودی... فصلنامه تابستان 95مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکپی شاهرود منتشر می شود.

سخن بزرگان: کنفوسیوس

سخن بزرگان: کنفوسیوس

اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگریست.

ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR

ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR

سید مهدی موسوی نژاد ، محراب مدهوشی ، محمد وکیلی ، داود رسولی - تابستان 95

بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی

بررسی برهم کنش ایزومرهای مختلف کورکومین و چند ساختار مشابه آن با پروتئین آلبومین با استفاده از روش داکینگ مولکولی

معصومه ایقائی ، جابر جهان بین سردرودی ، فرامرز مهرنژاد ، علیرضا راستکار ابراهیم زاده- تابستان 95

  • خوش آمدید
  • بزودی... فصلنامه تابستان 95مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکپی شاهرود منتشر می شود. ...